ATPBot

Hỗ trợ kết nối API tới BinanceKrakenCoinbase

Số lượng chiến lược được sử dụng tích lũy

Người dùng đang hoạt động

Đầu tư trung bình trên mỗi người đăng ký
*Dữ liệu lấy từ kết quả chạy chiến lược thực tế của các nhà đầu tư cá nhân trong khoảng thời gian -- - --.

Tỷ lệ chiến lược có lợi nhuận

-- trong số tất cả các chiến lược có lợi nhuận từ 50% trở lên.
Lợi nhuận
Tỷ lệ phần trăm

Bản đồ phân bổ khách hàng

Cung cấp dịch vụ quản lý tài chính cho khách hàng ở hơn 75 quốc gia.

Thời gian / Số lượng chiến lược

 • Số lượng chiến lược được sử dụng tích lũy
 • Hàng tháng

Lợi nhuận (%) / Tỷ lệ số lượng (%)

Ngôi sao:
 • 6~7 Ngôi sao
 • 7.5~8 Ngày
 • 8.5~9 Ngày
 • 9.5~10 Ngày
Thời gian chạy:
 • 0~50 Ngày
 • 51~100 Ngày
 • 101~150 Ngày
 • >150 Ngày

Danh sách chiến lược

 • Tổng cộng
 • Tăng